Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

rudapanda
„To piękna rzecz przep***lić kawał życia. Tę jedną, jedyną rzecz, którą się dostało. Na to trzeba mieć gest. Nie można być ściubolem, co to liczy każdą godzinę, że to trzeba tak, a to trzeba tak. Życie to w końcu strata jest.”
— Andrzej Stasiuk, Dziennik pisany później

June 02 2017

rudapanda
7936 8d56
Reposted byhash hash

May 16 2017

rudapanda
0645 4e24
Reposted bynaichjottosthor7oFlauKik4sSmigolniedoskonalosclargehamstercollider

May 11 2017

5256 244c 500

Moebius, 1971

Reposted fromoctobriana octobriana viakatastrofo katastrofo
rudapanda
9717 aba4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakatastrofo katastrofo
0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder

May 04 2017

0093 64bd
Reposted fromkniepuder kniepuder
rudapanda
0054 b3db
Reposted fromkatsiu katsiu
rudapanda
rudapanda
Reposted fromlaserpony laserpony
rudapanda
Reposted fromlaserpony laserpony
rudapanda
Reposted fromlaserpony laserpony
rudapanda
Reposted fromlaserpony laserpony
rudapanda
Reposted fromlaserpony laserpony

April 29 2017

rudapanda
0620 f0c7
Reposted fromkatsiu katsiu viatfu tfu
rudapanda
Reposted fromlaserpony laserpony viatfu tfu
rudapanda
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viatfu tfu
rudapanda
1044 a434
Booooooobies ;D
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viatfu tfu
8799 d9a8
Reposted fromkniepuder kniepuder viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl